Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2058. Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 10 augustus 1979. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 21 augustus a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. AGENDA. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 19 juni j.l. gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 19 juni j.l., no. 13, inzake garantie van geldleningen voor de bouw en aankoop van particuliere woningen. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 20 februari j.l., no. 8, tot vaststelling van de kostprijs van gronden in het complex "Grouw-Zuid-Boeijer '79". c. Verzoek van het bestuur van de "Feriening Lytse Doarpen" om adhesie te betuigen aan een tot de staatssekretaris van volkshuisvesting ge richte brief inzake de voorgenomen vermindering van de bouw van woning en in het noorden ten gunste van de randstad. d. Verzoek van het gemeentebestuur van Langedijk om adhesie te betuigen aan een motie inzake afkeuring van de verlaging van de materiële onderwijsvergoedingen in het kader van "Bestek '81". e. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 20 maart j.l., no. 7, tot wijziging van de regelen met be trekking tot de controle op het geldelijk beheer van de gemeente en met de boekhouding belaste ambtenaren. f. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 17 april j.l. no.8, tot wijziging van de statuten der "Stichting Jachthaven Wartena" g. Motie van de raad der gemeente Leeuwarderadeel betreffende de boot vluchtelingen in Zuidoost-Azië. h. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 19 juni j.l., no. 12, tot vaststelling van een beheers- verordening voor de sporthal en het zwembad te Grouw. i. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 19 juni j.l., no. 20, tot wijziging van de statuten van de Stichting Gemeentemuseum. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1979 | | pagina 1