3^ GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Mo. 3083. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 9 november 1979. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 20 november a.s., 's avonds om 7.30 uur. De loco-burgemeester van Idaarderadeel, G. van Essen. AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 16 oktober, 23 oktober en oktober j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. a. Ingekomen stukken. besL^t I3," g^eputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 21 augustus j.l. ,no. 29,tot aankoop van een boerderij met wellanden te Grouw (van Oosten-Zwart) b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 21 augustus j.l l0'.1 l0t verkoop van een perceel grond aan H.K. Wielinga te Grouw' en L.H. Koopman te Gorredijk. c. Bericht van de Kroon, inzake goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 18 vS^denbiLtïnc.20' op d. heffing d. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 18 september j.l., belasting W11Zlqing Van de verordening op de heffing van woonforensen- e. Bericht van gedeputeerde staten, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 18 september j.l., no. 8, tot het treffen van salaris- maatregelen per 1 juli 1979 voor het personeel. f. Idem dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 18 september l''' t°t vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverordening oor schoolschoonmaaksterp'-makers per 1 juli 1979 g. Idem dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 18 september \if° vaststelling van een nieuwe vergoedingsregeling h ,r. vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer oer 1 juli 1979 vÏÏts1t!l?-Van h" friesland, houdende mededeiïng vim Ln9 van een tweetal begrotingswijzigingen voor 1979 en van de ontwerp-begroting voor 1980.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1979 | | pagina 1