GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 432. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 8 februari 1980. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 19 februari a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, Mr. E.G. Holtrop. Agenda. 1Notulen De notulen van de vergaderingen van 15 januari en 29 januari j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. a. Verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten tegen de raadsbesluiten d.d. 18 december j.l., nummers 11a en 11b tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement en van de verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van IZA-deelnemers b. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 18 december j.l., no. 4, tot verkoop van een perceel grond aan de Garde Jagerswei te Grouw. c. Motie van de raad der gemeente 3loemendaal met betrekking tot het beheer van de brandweer d. Bericht van de Regio Friesland-Moord houdende vaststelling van de begrotingen voor 1980 van de Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst en van de Regio. e. Verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten tegen het raadsbesluit d.d. 15 januari j.l. no. 11, tot het verstrekken van een uitkering in verband met de nacalculatie van de trend- 1979 aan het gemeentepersoneel f. Idem tegen het raadsbesluit, d.d. 15 januari j.l., no. 12, tot wijziging van de Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden gemeentepersoneel. g. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 15 januari j.l,, no. 4 tot verkoop van een voormalige sloot te Grouw Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1