3E2E GEMEENTE iDAARDERADEEL GROUW No. 827. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 7 maart 1980. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 18 maart a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, Mr. B.G. Holtrop. AGENDA. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 19 maart j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van ontvangst van gedeputeerde staten van het raadsbesluit a.d. 15 januari j.l., no. 13, tot wijziging van de lozingsver ordening riolering; b. Bericht van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord omtrent goedkeuring door gedeputeerde staten van de begrotino van de Regio voor 1980; c. Idemomtrent goedkeuring door gedeputeerde staten van het besluit tot instelling van een districts-gezondheidsdienst en van de be- heersverordening en de bijdrage-regeling van die dienst; d. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raads besluit d.d. 18 december j.l., no. 12, inzake verkoop van bouw terreinen, gelegen in het bestemmingsplan Nartena-Noord; e. Idem betreffende het onthouden van goedkeuring aan het raadsbesluit d.d. i6 oktober j.l., no. 6, tot wijziging van de bedieningstijden van de brug over de Wargaster Vaart te Warga; f. Bericht van het dagelijks bestuur van de Regio Friesland-Noord inzake goedkeuring door gedeputeerde staten van de besluiten tot overdracht van bevoegdheden met betrekking tot de door de Districts gezondheidsdienst (DGD) te verrichten taken. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1