GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 1119. OnderwerpRaadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 3 april 1980. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 15 april a.s.f 's avonds om7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, MrBG. Holtrop AGENDA. 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 18 maart jl. gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit d.d. 19 februari jl.nummer 23 tot wijziging van de kledingtoelageregeling voor het gemeentepersoneel. b. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 19 februari jl., nummer 26, tot het aangaan van een overeenkomst inzake het verlenen van een recht van opstal. c. Idem houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 19 februari jl. nummer 5, tot verkoop van een strookje grond te Grouw. d. Definitieve ontwerp-regeling betreffende de gemeentelijke herindeling van Friesland. e. Motie van de raad der gemeente Herwijnen betreffende opheffing van de organisatie van de Bescherming Bevolking. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot het treffen van salarismaatregelen per 1 januari 1980 voor het gemeentepersoneel en het personeel der Stichting Friesma-Hiem. 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmaaksters/makers per 1 januari 1980. 6. Herziening van de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 1980. 7. Voorstel tot subsidiëring van het vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk en van peuterspeelzalen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1