Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 1448. Grouw, 9 mei 1980. OnderwerpRaadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 20 mei a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, Mr. B.G. Holtrop. AGE N D A. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 15 april j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen. Gene. 3. Ingekomen stukken. a. Afschrift-besluiten tot wijziging van de begroting van de Regio Friesland Noord voor het dienstjaar 1980. b. Afschrift-besluit tot wijziging van de begroting van de D.G.D.-Friesland- Noord voor het dienstjaar 1980. c. Bericht van gedeputeerde staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 18 maart j.l., nr. 11 inzake het garanderen van een geldlening. d. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van de gemeen schappelijke regelingen "keuringsdienst van slachtdieren en van vlees" en vooreentralisatiedienst destructie-materiaal Kring Midden- en Zuid- Friesland" 4. Voorstel tot het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op de weg Grouw- Wartena 5. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten i-;egens vakonder wijs ten behoeve van de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Wartena over 1979. 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen 7. Voorstel tot het verlenen van een recht van opstal aan de Stichting Sport centrum te Grouw voor een berging op het sportterrein alhier. 8. Voorstel tot het treffen van verkeersmaatregelen in de kom van Grouw. 9. Voorstel tot wijziging van de overeenkomst inzake verhuur van de kleuter school te Wartena 10. Benoeming van een bestuurslid van de Stichting Jachthaven te Wartena.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1