':.z3z. Mo. 1750. Onderwerp! Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 13 juni 1980. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 24 juni 1980 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Iloltrop. AGENDA. 1Notulen De notulen van de vergaderingen van 2.0 mei 1980 en 10 juni 1980 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3Ingekomen stukken. a. Bericht van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Friesland van 4 juni 1980, nr. 15.034, betreffende raadsbesluit van 20 mei 1980, nr. 15, tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de rechts positieregelingen voor het personeel in dienst der gemeente Idaardera deel. b. Idem van 4 juni 1980, nr. 11.896, betreffende raadsbesluit van 15 april 1980, nr. 4, tot vaststelling van een verordening tot regeling van de bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente Idaarderadeel. c. Idem van 4 juni 1980, nr. 11.902, betreffende raadsbesluit van 15 april 1980, nr. 5, tot vaststelling van een verordening tot regeling van de bezoldiging van de schoolschoonmaaksters/makers van de openbare scholen voor lager- en kleuteronderwijs. d.Idem van 4 juni 1980, nr. 11.903, betreffende raadsbesluit van 15 april 1980, nr. 6, tot vaststelling van een vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 1980. e. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 3 juni 1980, nr. 15.162, van het raadsbesluit van 20 mei 1980, nr. 7, tot het verlenen van een recht van opstal aan de Stichting Sportcentrum te Grouw. 4. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een terrein bij Grouw ten behoeve van een boorlokatie. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1