GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 2908. Raadsve rgade ring. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw7 november 1980. Hierbij nodig ik u uit tot gadering van de raad, te houden 19.30 uur. het bij vronen van de openbare ver- op dinsdag 13 november 1980 om De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Iloltrop. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 21 oktober 1980 gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. 4. Grondtransactie bedrijfsterrein aan de Oedsmawei te Grotw. 5. Voorstel tot het aangaan van een grondruil aan de Oedsmawei te Grouw. 6. Voorstel tot verhoging van het subsidie aan de Vereniging "het Gesproken Weekblad" 7. Verzoek van een drietal organisaties om subsidie uit de gemeente kas. 8. Voorstel tot besteding van het overschot op de gemeentebegroting 1980 (reeds in uw bezit) 9. Voorstel tot wijziging van de overeenkomst inzake verhuur van de kleuterschool te Wartena.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1