GEMEENTE 13 il u De leden van de gemeenteraad De leden van de commissie welzijnswerk Hierbij nodig ik u uit voor een werkvergadering van de gemeente raad en de commissie welzijnswerk op maandag 8 december 1980 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. Het ligt in de bedoeling om van gedachten te wisselen over de concept-inventarisatienota "welzijn maak er werk van" (reeds in uw bezit) en het procedure- en planningsschema (bijgevoegd). De burgemeester van Idaarderadeel Ls No. Onderwerp: Uw brief van: Uw kenmerk: 9001 ED GROUW (Fr.). 3 december 1980 Tel. 05662-1444 Bijlage: 1 Coll.: Copie: burg., secr.szw

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1