GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad Nr. 3167. der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 5 december 1980. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot gadering van de raad, te houden 19.30 uur. het bijwonen van de openbare ver- op dinsdag 16 december 1980 om De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 18 november 1980 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot vaststelling van het krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het jaar 1981. 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de be zoldiging van de schoolschoonmaaksters/ers per 1 januari 1981. 6. Voorstel tot het nemen van verkeersmaatregelen te Wartena. 7. Subsidieaanvraag in de verbouwkosten van het lokaal van de N.H. Kerk te Roordahuizum. 8. Voorstel tot wijziging van de Regeling autovergoeding burge meesters in Friesland voor reizen binnen de gemeente. 9. Voorstel tot verkoop van groenstroken.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1