GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 41. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Raadsvergadering. Grouw, S januari 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de raad, te houden op dinsdag 20 januari 1981 om 19.30 uur. AGENDA: 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 2 en 16 december 1980 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot afwijzing van een verzoek om subsidie van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie in de kosten van een kadercursus "Omgaan met milieuproblemen" 5. Voorstel tot uitstel van de schatting van de waarde van in het grondbedrijf ingebrachte gronden. 6. Voorstel tot het verlenen van een investeringssubsidie aan het be stuur van "De Earste Wjukslach" ten behoeve van de bouw van een nieuw onderkomen voor de peuterspeelzaal te Roordahuizum. 7. Verzoek van het bestuur van het dekanaat Leeuwarden om subsidie voor de begeleiding van het onderwijsteam en het geven van lessen godsdienst aan de leerlingen van de Rooms Katholieke school voor gewoon lager onderwijs te T-Jarga over 1981. De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1