GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Nr. 262. Grouw, 6 februari 1981. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de raad, te houden op dinsdag 17 februari 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 20 januari 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. liededelingen. 3Ingekomen stukken 4. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1981. 5. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 101, Se lid, van de Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1981. 6. Voorstel tot het nemen van een verkeersmaatregel voor de brug in de H.J. Kooistrawei te Warga 7. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage a fonds perdu aan de Sportstichting Narga ten behoeve van de aanleg van tennisbanen. 8. Voorstel tot verpachting van enkele percelen grond. 9. Voorstel tot vaststelling van de tarieven 1981 voor het open luchtzwembad te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1