GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Mr. 512. Raadsvergadering. Grouw, 6 maart 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de raad, te houden op dinsdag 17 maart 1981 ora 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. I-Ioltrop. A G 2 H D A 1Notulen De notulen van de vergadering van 17 februari 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken 4. Voorstel tot het verlenen van een subsidie in de restauratiekosten van het pand Aid Hiera 2 te Hartena 5. Voorstel tot wijziging van de Uitkeringsverordening voor het ge- meentepersoneel 6. Voorstel tot gesplitste verhuur van visrecht. 7. Voorstel tot aanschaf van agriatrekkers. 8. Voorstel tot herstel van de muziektent te Grouw. 9. Voorstel tot het scheppen van extra passantenligplaatsen aan de gemeentelijke steigers in het Pikmeer. 10. Voorstel betreffende het maaien van de bermen in de gemeente.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1