GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 799. De leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 3 april 1981. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de raad, te houden op dinsdag 14 april 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1Notulen De notulen van de vergadering van 17 maart 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. 4. Ontslagaanvrage van de heer H. Leekstra uit zijn functie van direc teur van gemeentewerken dezer gemeente. 5. Utstel om oan tv/a nij oanleine strjitten yn it nije bestimmingsplan te Marten in namme te jaan. 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen. 7. Voorstel tot het verstrekken van geldleningen en bijdragen aan de Woningbouwvereniging Midden-Friesland te Grouw voor de bouw van 14 woningwetwoningen te Wartena. 8. Voorstel tot v/ijziging van de Parkeerexcessenverordening Idaardera deel. 9. Benoemen van een directeur van gemeentewerken (wordt nagezonden)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1