SE Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Nr. 1094. Raadsvergadering Grouw, 8 mei 1931. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 19 mei 1981 om 19.30 uur. AGENDA 1Notulen De notulen van de vergadering van 14 april 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Hededelingen 3Ingekomen stukken 4. Subsidieaanvraag Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten Organisaties. 5. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103, tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs over 1980 6. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten wegens vak onderwijs ten behoeve van de bijzondere school voor gewoon lager onder wijs te Wartena over 1980. 7. Aanvraag ex artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 van het bestuur van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs te Wartena inzake een telefoonaansluiting. 8. Voorstel tot het verlenen van een extra krediet ten behoeve van de Hjerre Gjerritsskoalle te Grouw. De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop 9. Subsidieaanvraag U.V.V. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1