GEMEENTE IDAARDERADEEL Aan de leden van de raad. No. Uw brief van: Onderwerp: Extra raadsvergadering 09.06.1981. Uw kenmerk: 9001 ED GROUW (Fr.). Tel. 05662-1444 2 juni 1981. Hierbij nodig ik u uit voor een spoedeisende openbare vergadering van de raad, te houden 9 juni 1981 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. Enig agendapunt is: 1. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening in verband met de voorge nomen vestiging van Heineken Nederland B.v. te Grouw. Het voorstel zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. De voor 9 juni 1981, 19.30 uur, aangekondigde werkvergadering van de raad over de ontwerp-subidieverordening sociaal-cultureel werk, zal in verband hiermede aanvangen om 20.30 uur. Bijlage Coll.:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1