GEMEENTE 1DAARDERADEEL GROUW Nr. 1421. Raadsvergadering De leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 12 juni 1901. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 23 juni 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA: 1Notulen De notulen van de vergadering van 19 mei 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2liededelingen 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot voorlopige vaststelling gemeenterekening en bedrijfsreke ningen. 5. (Her)benoeming van bestuursleden van de Stichting Jachthaven Uartena. 6. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de verbouw van een kantine tot gemeenschapscentrum te Grouw. 7. Voorstel inzake verkoop van groenstroken. 8. Rapport van de werkgroep Friesland van de Consumentenbond inzake openingstijden gemeentelijke instellingen c.a. 9. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een berging te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1