GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 1605. Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 3 juli 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare ver gadering van de raad, te houden op dinsdag 14 juli 1981 om 19.30 uur. De burgemeester v;an Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1Notulen De notulen van de vergaderingen van 9 en 23 juni 1981 gaan in concept hierbijVoorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot verdaging van de beslissing op een beroepschrift tegen het weigeren van een bouwvergunning. 5. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 26 februari 1981 tot vaststelling van de verkoopprijzen voor het industrieterrein te Grouw. 6. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening. 7. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening logiesgebouwen. 8. Voorstel tot aanschaffing van een office-computer ten behoeve van de financiële administratie. 9. Oanfraach op grün fan kêst 72 fan de Leger-ünderwiiswet 1920 fan it bestjoer fan de feriening fan protestansk kristlik basisünderwiis te Grou e.o. om meiwurking foar it oantugen farces materiaal foar it fak Fryskj,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1