Nr. 2140. Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 4 september 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 15 september 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1Notulen De notulen van de vergadering van 14 juli 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4a. Onderzoek van de geloofsbrief en toelating van de heer F. de Jong te Grouw als lid van de raad. b. Installatie van de heer F. de Jong als lid van de raad. 5. Voorstel tot wijziging van de bedieningstijden van de brug te Nartena. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de uitbreiding van het schoolplein bij de Master Wielsmaskoalle te Grouw en het herinrichten van de schoolpleinen bij de andere scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente. 7. Aanvraag ex artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 van het bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Grouw e.o. om medewerking voor de aanschaf van hulpmateriaal voor het vak rekenen. 8. Voorstel tot het aanvaarden van een schenking. 9. Benoeming van een lid van de eerste en derde afdeling van de raad. 10. Benoeming van een lid van de Commissie voor de bezwaarschriften inge volge de Met Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Wet AROB) GEMEENTE IDAARDERADEEL GRO'JW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1