GEMEENTE I DAARDERADEEL Aan de leden van de raad. Extra (spoed-Kenmerk. eisende) raadsvergadering 06.10.81 In verband met recent gemaakte vorderingen in de besprekingen met Halbertsma B.V. over de verwerving van de gronden op de zuidelijke oever van de Rechte Grouw, zou ik het op prijs stellen, wanneer u rekening zoudt willen houden met een extra (spoedeisende) vergadering van de raad, te houden op 6 oktober 1981 om 19.30 uur. De voorzitter van de raad, B.G. Holtrop. Copie concierge. Coll. 0 Stationsweg 15, Grouw Postadres: Postbus 40 9000 AA Grouw Tel. 05662-1444 No. Uw brief van: Grouw, 21 september 1981, Onderwerp Bijlage V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1