m De leden van de raad der gemeente IDAARDERADEEL gemeente Idaarderadeel. g r o u w Nr. 2476. Raadsvergadering. Grouw, 9 oktober 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden on 20 oktober 1981 om 19.30 uur Vw De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 15 september 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor schilderwerk aan het ''Poortgebouw' te Grouw. 5. Voorstel tot subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk in 1981. 6. Subsydzjefersvk Feriening Lytse Doarpen. 7. Subsidieverzoek IJsclub "Harmonie" te Wartena. 8. Voorstel tot het verlenen van machtiging tot het aangaan van kasgeld leningen voor het jaar 1982. 9. Voorlopige vaststelling van de rekening van het Gasbedrijf over 1979. 10. Goedkeuring rekeningen van de Stichting Recreatie-oord te Grouw en van de Stichting Jachthaven te Wartena.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1