Aan de leden van de raad der gemeente gemeente idaarderadeel Idaarderadeel. Nr. 2703 Raadsvergadering. Grouv/, 6 november 1931. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op 17 november 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, E.G. Holtrop. AGENDA; 0. Installatie van het raadslid R. Koopmans te '"'artena. 1Notulen. De notulen van de vergaderinrren van 6 en 20 oktober 1931 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot wijziging van de subsidieverordening sociaal-cultureel werk in de gemeente Idaarderadeel. 5. Voorlopige vaststelling van de rekeningen van het Grondbedrijf over 1979 en 1980. J 6. Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling betreffende de instanohouoing en exploitatie van de openbare noodslachtplaats te Oldeboorn. 7. Benoemen van een lid van de Regioraad. 3. Voordracht tot benoeming van een lid van de Commissie Sociale Saken en Melzijnsaangelegenheden van de Regio Friesland-Noord. 9. Aanbieding begrotingen 1982. Voorgesteld wordt deze begrotingen om rapport in handen te stellen van de afdelingen. De behandeling in de afdelingen is vastgesteld op 27 november 1981 13.00 uur: derde afdeling 30 november 1981 09.00 uur: tweede afdeling (openbaar) 1 december 1931 08.30 uur; eerste afdeling Openbare behandelina in de raadsveroadering van 22 december 1981 aanvang 09.00 uur. GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1