Nr. 2958. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Raadsvergadering. Grouw, 4 december 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergaderinc van de raad, te houden op 15 december 1981 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. A G 3 N D A 1. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 10 en 17 november 1981 gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3Mededelingen 4. Voorstel tot beschikking over het rehabilitatie- en saneringsfonds 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonraaaksters/-makers per 1 januari en 1 juli 1981. 6. Subsidie-aanvraag Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Friesland te Leeuwarden. 7. Voorstel tot wijziging van de tarieven voor de levering van aardcras en voor geiserhuur. 8. Voordracht tot benoeming van een lid van de Commissie voor het Gemeen telijk Muziekinstituut Leeuwarden. 9. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. 10. Voorstel tot wijziging van de Legesverordening. EMEENTEiDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1