^2 Nr. 3010. Aanvullend punt voor de begrotingsbe handeling in de raadsvergadering van 22 december 1981. Voorstel tot het goedkeuren van de begrotingen 1982 van de Stichting Recreatie-oord Grouw en de Stichting Jachthaven T-Jartena. Aan de gemeenteraad. Grouw, 7 december 1981. Hierbij bieden wij u aan de ter goedkeuring ingezonden begrotingen voor 1982 van de Stichting Recreatie-oord Grouw en de Stichting Jachthaven T,?artena. De begrotingen zijn onderzocht door de eerste afdeling in haar ver gadering van 8 december 1981, waarbij geen der begrotingen aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. r-!ij stellen u voor de begrotingen goed te keuren conform het ter in zage gelegde ontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, 3.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1