Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Raadsvergadering Nr. 870. Grouw, 29 april 1982. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergade ring van de raad, te houden op dinsdag 11 mei 1982 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Ingekomen stukken. 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot vaststelling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 73 en 127 van de Kleuteronderwijswet, ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen over 1981. 4. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103, tweede lid, van de Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs over 1981. 5. Voorstel tot verhuur van water van de Wergeasterfeart te Warga. o. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. 7. Voorstel tot herstel van de bestrating rondom net voormalige Friesma Hiem te Grouw. 3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van dekking van het verlies, voortvloeiende uit de verlening van gemeentegarantie. 9. Voorstel tot het afwijzen van een aanvraag om beschikbaarstelling T een ex"tra krediet ten behoeve van de dr. Eeltsje Halbertsma- skoalle te Grouw. 10. Herziening van de salarissen van de secretarissen GEMEENTE IDAARDERADEEL G R OUW

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1