4 - Spreker is het met de opmerking van het college eens, dat hierdoor in eerste instantie een eerlijker verdeling van de nadelige saldi wordt bevorderd. Wel vraagt spreker zich in dit verband af, of bij het opzetten van een dergelijk project, de gemeenten ook zullen zeggen "maar wat gaat ons dit kosten" Bestaat hierdoor ook de kans dat dit soort projecten daardoor in de toekomst geen doorgang zullen vinden? Dit zou spreker bijzonder spijtig vinden. Daarom acht hij het van belang een en ander in de toekomst nauwlettend te volgen. Zou dit in de toekomst gebeuren, dat zijn we natuurlijk wel op de verkeerde weg, aldus spreker. Wethouder Terpstra antwoordt deze mogelijke ontwikkeling niet te verwachten, omdat de gemeenten, die dit aanvragen, hier ook de subsidiemogelijkheden voor krijgen, welke vaak toch wel van doorslaggevende betekenis zijn. Zekerheid hieromtrent bestaat uiteraard niet; het moet afgewacht worden. In verband hiermee acht spreker het ook van belang de ontwikkelingen in dezen te volgen. De voorzitter wijst er op, dat de mening van het college duidelijk in het voorstel staat en citeert: "Naar onze mening is dit een eerlijker verdeling van de nadelige saldi". De achterlig gende gedachte hiervan is, dat wanneer een gemeente van een bepaald project voordeel heeft - wat financieel uitgedrukt nog wel tot een kleine bijdrage van de gemeente kan leiden - het billijk is, dat ook die gemeente die kosten draagt. Spreker kan zich voorstellen, dat gemeente X er moeite mee heeft in een deel van de kosten, die gemaakt zijn in gemeente B, die daar dan ook voordeel van heeft, te moeten bijdragen. Spreker gelooft niet dat men er bang voor moet zijn, dat de gemeente A nu niet meer zal besluiten een dergelijk project uit te voeren, omdat deze gemeente het dan niet meer kan afwentelen op een andere gemeente Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 7- Voorstel tot reconstructie van de riolering in de Wilhelminastraat te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 8- Voorstel tot het aangaan van een rekeningcourant overeenkomst met de Friesland Bank. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 9Voorstel tot het verlenen van een eenmalig subsidie in de kosten van energiebesparende maatregelen aan de Vereniging Us Doarpshus te Warga. Mevrouw Faber merkt op, dat het bestuur van het dorpshuis moeilijkheden heeft met de exploitatiekosten van het dorpshuiswerk. Spreekster is van oordeel, dat deze moeilijkheden op twee manieren kunnen worden bestreden, te weten: of de inkomsten omhoog schroeven öf de uitgaven beperken. Haar fractie is het met het college eens, dat een bijdrage in het exploitatietekort een weg is, v/aarvan het einde niet in zicht komt. Bovendien zou daarmee ook de exploitatie-opzetten van komende projecten op dit terrein worden vastgelegd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 11