Een bijdrage om de uitgaven te berperken lijkt haar fractie dan ook verstandiger toe. Wanneer dit dan ook nog op het terrein van de energiebeperking ligt, snijdt het mes aan twee kanten, aldus spreekster. Wel vraagt haar fractie zich af waar—uit de bedoelde 10.000,zullen worden betaald. Wethouder Terpstra zegt in zijn beantwoording kort te kunnen zijn. Het is de bedoeling van het college dat genoemd bedrag uit het energiefonds zal worden betaald. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 10aVoorstel tot het nemen van een beslissing op een beroepschrift tegen het weigeren van een bouwvergunning. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het advies van de commissie voor administratief beroep besloten. 10b. Voorstel tot het nemen van een beslissing op een beroepschrift tot het weigeren van een bouwvergunning. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 11 Aanvraag ex artikel 50 der Kleuteronderwijswet van het bestuur der bijzondere kleuterschool te Wartena om medewerking voor de aanschaffing van meubilair en ontwikkelingsmateriaal. Alsvoren. 12Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor onderwijsbegeleiding in Friesland. Alsvoren. 13Voorstel tot het verlenen van een crediet ten behoeve van de bouw van een kantoorpand te Grouw en tot het beschikken over het fonds reconstructie en sanering. De heer Van Gorkum merkt op, dat een ijskoude douche met het huidige warme zomerweer wel eens lekker is, maar dat de douche, die in het onderhavige voorstel naar voren is gekomen, zijn fractie toch juist iets te koud was. Het verlenen van een extra krediet, zoals wordt voorgesteld, zijn we niet gewend, aldus spreker. Met uitzondering van de scholen zijn wij in feite het verlenen van extra kredieten in het geheel niet gewend. In het algemeen is het toch zo, dat de opgestelde begrotingen behoorlijk kloppen met de werkelijkheid. Dit betekent, dat men achteraf praktisch nooit behoeft aan te kloppen om extra geld. Op zich is dat een compliment voor het college. Dit houdt echter ook in, dat men zich in het onderhavige geval afvraagt "hoe is dit nu mogelijk". VI i j moeten dan constateren, dat bij het onderwerpelijke plan een externe architect is betrokken. Het is heden ten dage een vrij logische zaak, dat deze mensen proberen hun plan zodanig aan te prijzen, dat het in elk geval niet te duur zal worden. Spreker vraagt zich af, wanneer dit plan meteen a] zo duur zou zijn geweest, of de gemeenteraad zijn fiat hieraan dan wel zou hebben gegeven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 13