De voorzitter zegt, dat dit voorstel voor de heer Van Gorkum een koude douche vormt. Natuurlijk is het ook voor het college buitengewoon teleurstellend, dat dit voorstel aan de raad moest worden voorgelegd. Er is in de raad op aangedrongen de reconstructie voortvarend ter hand te nemen. Het hoekje, waarover het gaat, is reeds een groot aantal jaren in verval. Het college zag nu een mogelijkheid om tot restauratie van die hoek te komen. Er wordt dan contact opgenomen met een architect, juist omdat mag worden aangenomen, dat zo'n man terzake kundig is en op de hoogte is van de problemen, die zich bij restauratie van dit soort hoekjes voordoen. Het blijkt dat de begeleiding, die van de architect mag worden verwacht, in dit geval toch niet datgene heeft opgeleverd, wat het college er van had verwacht en dat er een aantal factoren boven tafel zijn gekomen tijdens het bouwproces, die het noodzake lijk maken, dat de gevoteerde kredieten moeten worden verhoogd. Het is uiteraard zo, dat wanneer het college bij de eerste keer wel de beschikking had gehad over deze gegevens, de raad ongetwijfeld toch zou hebben besloten het hoekje in te vullen. Overigens is de voorzitter het helemaal met de sprekers over deze zaak eens - persoonlijk vindt spreker het ook erg spijtig - dat de gemeente nu pas goed zicht heeft op het totale verhaal, dat feitelijk niet af mag doen aan het doorzetten van het plan, omdat het hoekje gewoon moet worden ingevuld. Spreker verheelt niet, dat het college ook hier van heeft geleerd in die zin, dat de architect toch meer op de vingers moet worden gekeken, wanneer deze ramingen gaat maken voor restauratie- of reconstructie plannen. Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de heer De Jong, kan het college natuurlijk de architect op de nek springen en hem wijzen op de gemaakte fouten, die verwijtbaar zijn. Een groot deel van de extra kosten zouden aldus op hem verhaald kunnen worden. Deze weg zou het college echter niet willen bewandelen, al v/as het alleen maar hier om, dat het college niet de indruk heeft, dat het hier gaat om een kapitaalkrachtige architect. Er zal daar dan ook niet zoveel te halen zijn. Wel heeft het college de architect een brief geschreven en hem in overweging gegeven c.q. de suggestie gedaan een belangrijk deel van zijn honorarium te laten vallen. Op die manier kan hij van zijn kant laten merken, in dezen, een scheve schaats te hebben gereden. Verder heeft het college hem verzocht, waar mogelijk, nog een aantal bezuinigingen te laten aanbrengen. Deze brief is gisteren verzonden in de hoop hierop binnen afzienbare tijd een antwoord te krijgen, dat nog iets voor de gemeente zal opleve ren. Voorts antwoordt spreker, dat er nog veel te reconstrueren en te saneren valt in Idaarderadeelin het bijzonder in Grouw. Hiervoor moet de gemeente natuurlijk wel de beschikking hebben over een fonds, waaruit kan worden geput. Het is juist dat het fonds thans een fikse aderlating heeft ondergaan. In de eerste aideling zal besproken moeten worden in welke mate toch weer wat extra middelen aan dit fonds kunnen worden toegevoegd. Daarbij zou dan zeker kunnen worden gekeken naar de gevuldheid van andere fondsen, die wellicht de mogelijkheid bieden om tot een overheveling te komen c.q. samenvoeging van fondsen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 17