Spreker vraagt zich af in hoeverre dat mogelijk zal zijn zo dicht bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat een open basin heeft met verdamping. Hij neemt aan dat de volkstuinmensen dit zelf ook wel hebben bekeken, maar daarover heeft hij geen zekerheid. In de raadsstukken heeft hij hierover niets kunnen vinden. De heer De Wolf zegt, dat hij er erg blij mee is, dat het nu eindelijk zover is. Spreker vraagt of er enige indicatie bestaat omtrent het tijdstip, waarop beide werken in uitvoering zullen worden gebracht, derhalve zowel de volkstuinen als de rioolwaterzuivering De voorzitter antwoordt, dat het college met de provincie en het bestuur van de volkstuinsvereniging uitvoerig overleg heeft gepleegd over de wijze van combineren van deze twee voor zieningen, die naar het oordeel van het college een goede mogelijk heid bieden voor én een rioolwaterzuiveringsinrichting én een mogelijkheid voor een 70-tal volkstuinen. Zoals u weet, is over beide onderwerpen al jarenlang een discussie aan de gang. Het is prettig, dat daar nu een oplossing voor is gekomen. Met het bestuur van de volkstuinvereniging is het college nog niet helemaal rond over de wijze, waarop zij die gronden van de gemeente zullen overnemen. Spreker neemt echter aan, dat dat wel tot een oplossing zal worden gebracht. Daaromtrent zullen de raad nog nadere voorstellen worden gedaan. De wijze van exploitatie - de heer De Jong heeft het over biologisch- dynamisch - is het college niet bekend. Spreker zijn belangstelling gaat daar ook niet zo erg naar uit. De volkstuinvereniging weet heel goed, dat het project gecombineerd wordt met een rioolwaterzuivering. Wanneer zij menen, dat op die basis de grond toch biologisch-dynamisch kan worden bewerkt, wie ben ik dan om te zeggen, heb je dat wel goed overwogen, aldus de voorzitter. "Ik ben als schoenmaker ook beter, wanneer ik me maar bij mijn leest hou"! Verder denkt de voorzitter, dat het in het voornemen van de provincie ligt nog dit jaar tot uitvoering te komen. De volks tuinvereniging wil direct aaaraansluitend beginnen met allerlei activiteiten, die betrekking hebben op de grond. De vereniging zal verschillende handelingen moeten verrichten, zoals het weghalen van de grasmat, vrezen etc., waardoor de grond geschikt wordt voor de volkstuinderijDe volkstuinvereniging hoopt volgend jaar te kunnen gaan exploiteren. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 5- Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een ligboxenstal De heer Van Gorkum vestigt er de aandacht opdat in het voorstel staat, dat in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied deze grond wordt aangeduid als: "landschappelijk waardewol" Spreker vraagt of het college met het oog op de aanduiding "land schappelijk waardevol" ook de bedoeling heeft in de toekomst met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen bepaalde eisen te stellen aan het uiterlijk van het betreffende bouwwerk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 21