- 10 - Hierbij denkt spreker niet aan de vorm van de romp, evenmin als aan materiaalkeuze, maar in elk geval aan de kleur. Dit element mist hij met betrekking tot het onderhavige voorstel. Spreker zou graag zien, dat het college hier de nodige aandacht aan schenkt, omdat het naar zijn mening anders weinig zin heeft een gebied "landschappelijk waardevol" te kwalificeren. Een kleurloos geheel is in dit verband bepaald niet passend. De voorzitter is van oordeel, dat de heer Van Gorkum terecht een pleidooi houdt voor het afstemmen van gebouwen in gebieden, die kwetsbaar zijn. Eén van de punten, waaraan aandacht zal moeten worden besteed, is uiteraard de kleur. Naar spreker zich meent te herinneren heeft de heer De Wolf om die redenen in het verleden al eens gepleit voor het groen verven van allerlei nutsgebouwtjes. Daar zat dezelfde gedachte achter, namelijk deze, dat gebouw en omgeving op elkaar zijn afgestemd. Spreker wil graag toezeggen te zullen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is, dat dit in het bestemmingsplan wordt opgenomen of dat op een andere wijze wordt aangegeven hoe daarvoor toch een zekere waarborg is te verkrijgen. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten 16- Voorstel tot vaststelling van de vragenlijst nieuwbouw en vernieuw bouw 1983 t/m 1985. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. IV Voorstel tot definitieve vaststelling van de prijs van een perceel grond aan de Allingawier te Grouw ten behoeve van de tandartsenpraktijk Alsvoren. 18- Voorstel tot verhuur van een perceel water in de l'/ergeasterfeart te Warga aan de firma B.T. van der Werff. Alsvoren. 19* Voorstel tot het nemen van verkeersmaatregelen te Grouw. Alsvoren. 20 Voorstel tot intrekking van het voorbereidingsbesluit voor Grouw-Meinga van 20 april 1982.' Alsvoren 21 foorsteltot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Grouw/De Baai Alsvoren. 22. Comptabiliteit. Alsvoren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 23