- 11 - 23Voorstel tot het garanderen van een onderhandse lening. Alsvoren. 24Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot 2.000.000,- De voorzitter deelt mee, dat de voorwaarde, waaronder de Bank voor Nederlandsche Gemeenten de geldlening heeft aangeboden 11 1/3% is, met een looptijd van 25 jaar en een koers van uitgifte van 99 3/4. Het effectief rendement bedraagt aldus 11,17%. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de eenmalige bonusuitkering, die de Bank van Nederlandsche Gemeenten doorgaans ieder jaar doet. De aanbiedingen van andere banken, die zijn gevraagd, waren hoger dan die van de B.N.G. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 25Voorstel tot het vernieuwen van raamkozijnen in een aantal lokalen van de Master Wielsmaskoalie te Grouw. De heer V an Gorkum kan wel accoord gaan met dit voorstel, mits de toezegging wordt gedaan, dat eerst nog onderzocht wordt, dat na 10 jaar de raamkozijnen ook geen schilderwerk meer behoeven. Hier zijn elders reeds bepaalde ervaringen mee opgedaan. Spreker merkt op, dat tijdens de raadsexcursie vorige week in dit verband nog is gesproken met de directeur van de woningbouwvereniging in Harlingen, die direct geen voorstander was van de hier beoogde kunststofkozijnen Wethouder Terpstra zegt, dat de meningen in dezen ietwat uiteenlopen. Zo was de betreffende wethouder van Harlingen erg ingenomen met bedoelde kozijnen. Deze verklaarde, dat aan dit soort kozijnen nooit weer onderhoud behoeft te worden gepleegd. De waarheid hiervan kan spreker staande deze vergadering niet bevestigen. Ook elders is de indruk dat deze raamkozijnen lange tijd mee zullen gaan. Aangezien de in kunststof uitgevoerde kozijnen zowel in aanschaf als in onderhoud goedkoper zullen zijn, geeft dit in dubbel opzicht derhalve een besparing. Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 26. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding. De voorziiter licht toe, dat het college er niet zeker van is, dat het zover zal komen, dat er inderdaad een rechtzaak van zal moeten worden gemaakt. Er zijn toezeggingen gedaan, dat het allemaal in orde zal komen. Enerzijds zou dan ook kunnen worden voorgesteld om het onderhavige voorstel in te trekken, anderzijds is het misschien helemaal niet zo slecht om in beginsel het college te machtigen - gelet op de termijn, dat de raad weer bijeenkomt - aktie te kunnen ondernemen. In die zin acht spreker het verstandig dit voorstel toch maar te handhaven. Op dit moment heeft het college de verwachting, dat deze zaak in der minne kan worden geregeld. Deze zaak loopt echter al zo lang, terwijl er allerlei verschuivingen zijn opgetreden door het verkopen van het bedrijf.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 25