- 12 - Daarom lijkt het verstandig een machtiging tot het voeren van een rechtsgeding in dezen als stok achter de deur te hebben om zo nodig te kunnen opereren. Zonder hoofdeli ike stemming wordt dan conform het voorstel besloten. Vervolgens houdt de voorzitter de volgende rede: "Dames en heren, wij zijn met dit laatste punt gekomen aan het eind van deze vergadering. Deze vergadering vormt tevens een afsluiting ™ode vergaderingen van de raad van Idaarderadeel in de periode 82. Wie de raadsstukken van de laatste 4 jaren doorbladert - een nuttige en leerzame bezigheid, waarvoor naar ik vrees slechts weinigen de tijd zullen kunnen vinden - kan tot geen andere conclusie komen dan dat er in Idaarderadeel veel is gebeurd. In de raadszaal hebt u een hoop werk verricht. Het beleidsprogram ma 78-82 is daarbij leidraad geweest. Voor tal van zaken is dat programma ook uitgevoerd, het bestemmingsplan buitengebied is afgerond en ligt thans bij de commissie voor het overleg, een verdere uitbrei ding van Roordahuizum is door middel van het bestemmingsplan Tri je Homers, 2e fase in voorbereiding, de Halbertsmaterreinen in de om van Grouw zijn aangekocht en vanavond hebt u het bestemmingsplan voor dat gebied vastgesteld en is de detaillering via uitwerkingsplan nen reeds in voorbereiding. Wat de R.O. betreft mag ook niet onvermeld Olijven dat de stemming over de ruilverkaveling De Oude Jokse onlangs guns ïg is verlopen en dat thans tot uitvoering kan worden overgegaan. Dat wil overigens niet zeggen dat het gehele beleidsprogramma p dit punt is uitgevoerd. Maar een periode van 4 jaren is uiteindelijk maar kort en de omstandigheid dat in die periode een nieuwe secretaris, een nieuwe directeur gemeentewerken en een nieuwe voorzitter hun entree hebben gemaakt heeft wellicht aanvankelijk wat vertraging veroorzaakt. Zie ik goed dan zal dat in de komende periode ruimschoots worden goedgemaakt. Een periode, die naar alle waarschijnlijkheid geen jaren zal duren, maar 1,5 a 2 jaar, want de gemeentelijke erindeling, die u in oktober 1979 nog niet nodig vond omdat Idaardera deel voldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te blijven maar waaraan u sinds december 1981 toch uw medewerking wilde verlenen' maakt tussentijdse verkiezingen noodzakelijk. Naast de organisatorische werkzaamheden, die met een herindeling gepaard gaan, zal er naar ik noop nog tijd blijven voor andere zaken. Als punten die niet zijn uitgevoerd in het beleidsplan 78- noem ik de tot standkoming van autovrije zones en wandelgebieden de beslissing over Oosterveld en de BlikpSlle is toch wat anders - terwijl ook het gemeenschapscentrum in Grouw, dat enigszins in het zicht was, inmiddels weer achter de horizon is verdwenen. Naar ik hoop niet voor al te lange tijd. Wat de sociaal culturele voorzieningen betreft, mag worden genoemd de verordening om allerlei welzijnsactiviteiten te subsidiëren aangenomen althans dat uw raad voldoende middelen beschikbaar stelt, tn dat zal er m de komende tijd niet gemakkelijker op worden want de economische recessie die in de hele wereld gaande is heeft ook haar sporen bij deze gemeente en haar inwoners nagelaten. De gemeentelijke inkomsten lopen terug en daardoor zal anders dan voorheen veel meer gekozen moeten worden uit wat noodzakelijk en wenselijk is en wat niet tot die categorie behoort.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 27