- 13 - Maar ook buiten dit gemeentehuis is de economische recessie merkbaar. De ontslagen bij Halbertsma leggen een druk op de Grouwster bevolking, hoewel het blijven van Stork Bepak, zij het in afgeslankte maar wel zelfstandiger vorm, en de komst van Heineken verheugend is, al lijkt dat toch nog onvoldoende reden er eentje op de goede afloop te nemen. Als ik verder naar de vele onderwerpen kijk die uw raad hebben gepasseerd, zie ik ondermeer de verscheidenheid in activiteiten van gemeentewerken, herstraatwerkzaamheden waarbij de Greate Kritewei inmiddels weer op eigen risico kan worden bereden en de rioleringswerk zaamheden. De nieuwe vrachtwagen van gemeentewerken met kipper- en hijsinstallatie, waartoe u in mei 1981 besloot, zal daarbij goede diensten hebben vervuld en verschaft ook anderszins weer werk, de reconstructie van de Wilhelminastraat, waarover vanavond is besloten, hangt met deze aankoop immers nauw samen. De ingebruikneming van Nij Friesmahiem en de verbouwing van het oude tehuis voor kleinere huishoudens, de peuterspeelzaal in Roordahuizum, de tennisbanen en het dorpshuis te Warga, het sporthal/ zwembadcomplex te Grouw en de restauratie van kerk en toren te Idaard zijn voorbeelden dat in de afgelopen periode veel is gedaan aan uitbreiding van de voorzieningen dan wel instandhouding van zaken, die samenhangen met het eigen karakter van de dorpen van de gemeente. Daartoe behoort ook het fries en het feit dat inmiddels heel wat ambtenaren en inwoners van deze gemeente de acte A en een aantal de acte B hebben gehaald met subsidie van uw raad, alsmede de beslissing om wateren en dorpen een friese naam te geven, zal niet alleen vreugde verschaffen aan de vertegenwoordiger van de FNP. Niet onvermeld mag blijven de restauratie van de muziektent in Grouw, welke beslissing overigens is genomen los van het besluit om ten aanzien van het muziekonderwijs met de gemeente Leeuwarden een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Wel lijkt het geboden om de kosten van deze voorziening in de hand te houden en er desnoods mee in te stemmen dat wij op dit gebied een toontje lager zullen moeten zingen. In deze tijd is zuinigheid een deugd en daarvan gaf u blijk bij het nemen van de energiebesparende maatregelen voor de gemeente lijke gebouwen, maar ook bij de brug van Warga achtte u gouden bouten overdreven. De postvakken als bezuinigingsmaatregel horen in dit rijtje wel thuis, maar kunnen een groter rendement opleveren dan thans het geval is. Als ik de totaalbalans opmaak zie ik dat zeer veel werk is verzet en dat er nog veel taken wachten op de nieuwe raad van Idaarde- radeel. Aan het vele werk dat is gedaan zijn raadsvergaderingen, werkvergaderingen en afdelingsvergaderingen gewijd, waarbij sinds enige tijd ook de afdelingsvergaderingen openbaar zijn. Deze openbaar heid draagt zeker bij aan de betrokkenheid van de burger bij het bestuurlijk gebeuren en dat is een verheugende zaak. Bovendien zijn de vergaderingen altijd in een plezierige sfeer verlopen, uiteraard voorzover ik dat kan overzien, en het krediet, dat u in september 1981 beschikbaar stelde om een eind te maken aan de scheur vorming in het gemeentehuis, had dan ook alleen betrekking op het gebouw zelf.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 29