- 2 - 13. Voorstel tot verkoop van de voormalige brugwachterswoning te Wartena 14. Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van de renovatie van een kantoorpand en een woning te Grouw, tot het beschikken over het fonds reconstructie en sanering en tot het verlenen van gemeentelijke subsidies (wordt nagezonden). 15. Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van het uitbreiden van de bliksembeveiliging van de Trije Doarpenskoalle te Roordahuizum. 16. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met provinciale en gedeputeerde staten van de provincie Friesland, alsmede met de raden respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van alle overige gemeenten in Friesland met betrekking tot de afvalverwijdering. 17. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten wegens vakonderwijs ten behoeve van de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Wartena over 1981. 18. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. 19. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het besteksklaar maken van plannen tot verbouw van het oude gemeentehuis te Grouw tot wooneenheden voor één en tweepersoonshuis houdens 20. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Grouw/Zevenhuizen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 2