- 14 - Overigens was de eendracht nu ook weer niet zo groot, dat alle raadsleden zich konden scharen achter het besluit in deze gemeente bordjes aan te brengen, dat Idaarderadeel een kernenergievrije gemeente is. In de afgelopen periode zijn 2 leden tussentijds vertrokken. De redenen voor dat vertrek waren van economische aard. De heer Draisma achtte raadslidmaatschap en persoonlijk belang moeilijk te combineren en stond zijn post af aan de heer De Jong, een man die blijkens de aankondiging van zijn partij de gemeente door en door kende. De heer Van der Wagen wenste meer tussen de clientele te wonen en verplaatste zijn accountantskantoor om die reden naar Berlikum. In de raad en ook daarbuiten hebben wij afscheid van hen genomen en hen van onze waardering voor hun inzet doen blijken. Op 7 september a.s. zullen 2 raadsleden niet terugkeren. De redenen daarvan zijn van verschillende aard. Voor de heer Zwart geldt, als ik goed begrijp de reden, dat hij in toenemende mate zijn dagelijkse functie niet meer kan combineren met het raadslidmaat schap, dat naast raadsvergaderingen ook het bijwonen en voorbereiden van commissie— en afdelingsvergaderingen inhoudt. Sinds 1974 heeft de heer Zwart, van huis uit gepokt en gemazeld in de gemeentelijke Politiek, in deze raad zitting gehad. In de afgelopen periode is de heer Zwart voorzitter geweest van de commissie voor de Arobbezwaar- schriften en plaatsvervangend lid van de cie. voor administratief beroep. Bovendien was de heer Zwart lid van de le afdeling. Over tal van punten heeft de heer Zwart het woord in deze raad gevoerd. Bijvoorbeeld het maaien van de bermen of de bediening van de brug in Wartena. Nooit uitvoerig maar wel goed op de hoogte. Afzonderlijk noem ik het punt over het schilderwerk van het poortgebouw in Grouw; de beslissing daarover van de raad was voor burgemeester en wethouders een zwarte dag en de heer Zwart smaakt het genoegen dat hij zijn naam op deze wijze aan dit besluit heeft kunnen verbinden. De raad heeft altijd veel profijt gehad van de financiële kennis van de heer Zwart. Het zal voor de fractie nog een hele toer worden een waardig opvolger te kiezen. Ik dank de heer Zwart voor de vele werkzaamheden die hij voor de gemeente heeft verricht en wens hem het allerbeste toe. De heer F. de Jong zal eveneens niet in de nieuwe raad terugkeren. Het politieke lot is hem ongunstig gezind geweest. Een klein jaar is de heer De Jong lid van de raad geweest en hij heeft zich, door zijn achtergrond als voormalig ambtenaar dezer gemeente goed op de hoogte, direct met vele onderwerpen bezig gehouden, R.O.verkeer, financiën. Als lid van de Arob-commissie heeft die commissie veel steun aan hem gehad. Het is jammer voor de heer De Jong dat het zo is afgelopen, maar politiek is een kwetsbaar vak. V/ij verliezen een deskundig raadslid, een schrale troost voor hem, maar meer kan ik niet bieden. riet lijkt mij goed de scheidenden een herinnering mee te geven. Een Grouwster das is het geworden. De heer Zwart kan daarmee bevorderen dat de band tussen Wartena en Grouw wordt aangehaald, de heer De Jong kan hiermee zijn eigen dorp vertegenwoordigen. Voor beiden geldt overigens dat er geen verplichting tot dragen aan vast zit, ook boven het bed is het een sierraad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 31