- 2 - 8. Brief van 21 juli 1982 van de N.V. Waterleiding Friesland, inhoudende een uitnodiging voor een in verband met het 60 jarig bestaan op 11 september 1982 te houden open huis in de pompstations te Noord- bergum, Spannenburg, Appelscha en Oldenoltpade 9. Brief van 17 juli 1982 van de straatvereniging "de Tsiisfordounsers" te Grouw, waarin dank wordt uitgesproken voor het in de Paviljoen straat en de overige straten van Oosterveld ingevoerde stelsel van parkeervergunningen 10. Brief van 27 juli 1982 van burgemeester en wethouders van Menalduma- deel inzake de door de raad behandelde notitie inzake plaats en functioneren van de Regio Friesland-Noord. Wij stellen u voor de onder 1 t/m 9 vermelde stukken voor kennis geving aan te nemen en de onder 10 vermelde brief met notitie te behande len m de derde afdeling van uw raad. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 39