Nr. 1818. 6. Mededelingen voor de raadsverga dering van 7 september 1982. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. 1Toewijzing sporthaluren. Voor uw vergadering van 13 juli 1982 was onder agendapunt 2.2 opgenomen een brief van 17 mei 1982 van de Tennisvereniging "Stanfries" te Roordahuizum. De brief betrof het beleid van de beheerscommissie De Twine bij het toewijzen van sporthaluren aan de sportverenigingen. U besloot de brief van de tennisvereniging ter afdoening in handen te stellen van de beheerscommissie. Van het antwoord van de beheerscommissie ligt voor u bij de raadsstukken een copie ter inzage. 2Gestandaardiseerd bord kernwapenvrije gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert bij brief van 8 juli 1982 afwijzend op uw verzoek te adviseren omtrent de plaatsing van een gestandaardiseerd bord door alle kernwapenvrije gemeenten in Nederland. De reactie van de V.N.G. ligt voor u bij de raadsstuk ken ter inzage. Wij wachten nu het antwoord van het Interkerkelijk Vredesberaad af op uw verzoek een standaard-bord te ontwerpen. Zodra wij over een ontwerp beschikken stellen wij ons voor dat ontwerp te doen toekomen aan alle Nederlandse gemeenten, voor zover het IKV zelf daartoe het initiatief al niet zou nemen. 3. Benoemingen tijdelijk personeel. Onder verwijzing naar de meeaedeling voor uw vergadering van 13 juli 1982 onder agendapunt 3.3 delen wij u mee, dat wij voor de periode 1 september t/m 31 december 1982 in tijdelijke dienst hebben benoemd mejuffrouw T. de Jong te Grouw. Mejuffrouw De Jong is reeds in dienst als part-time typiste (50%). Het dienstverband is voor genoemde periode uitgebreid tot een volledig dienstverband. Mejuffrouw De Jong zal de overige 50% van haar werktijd werkzaamheden verrichten op de afdeling financiën in verband met ziekte van een der andere ambtenaren. Eveneens onder verwijzing naar vorengenoemde mededeling berichten wij u dat de in het kader van de werkverruimende maatrege len tijdelijk benoemde ambtenaar op de afdeling sociale zaken en welzijn (dienstverband 50%) weer is vertrokken. Per 12 juli heeft zij elders een benoeming geaccepteerd. MEENTE IDAARDERADEEL. GKOUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 41