- 2 - 4. Per 15 juli is haar plaats ingenomen door de heer A. de Jong te Grouw die als erkend gewetensbezwaarde vervangende dienst plicht moet vervullen. In hot kader van de daarvoor in het leven geroepen regeling kan de heer De Jong gedurende 18 maanden bij de sociale dienst dezer gemeente worden geplaatst. De heer De Jong is werkzaam voor hele dagen. De voor rekening van de gemeente komende kosten zijn beperkt en kunnen via een herverdeling van de werkzaamheden op de afdeling (meer aandacht voor (her-) onder zoeken in het kader van de W.W.V.) weer worden gedeclareerd bij het rijk. Voorzieningen in en om de dr. Eeltsje Halbertsmaskoalle te Grouw in verband met verhuur van een lokaal aan de Stichting Peuterspeel plaats Grouw. In uw vergadering van 15 juni 1982. besloot u tot verhuur van een lokaal van de Dokter Eeltsje Halbertsmaskoalle te Grouw aan de Stichting Peuterspeelplaats Grouw. Wij hebben met het bestuur van de peuterspeelplaats en de schoolleiding overleg gevoerd over een aantal aanvullende voorzieningen die zouden moeten worden getroffen om de peuterspeelplaats in de school te kunnen laten functioneren. Het overleg heeft het volgende opgeleverd. Met de materiaalkosten van diverse voorzieningen, die ook door ons noodzakelijk worden geacht, is een bedrag gemoeid van 3.120,exclusief b.t.w. Het becreft de volgende voorzieningen: - houten berging 1.485,— - electrische warmwaterboiler 750, - tegels en zand 245, - inritblokken, tegels en zand 500, - sleutels 20 - vervanging prikkeldraad door puntdraad. 120, 3.120, De voorzieningen worden in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. De materiaalkosten komen voor rekening van de gemeente. Het in uw vergadering van 15 juni 1982 hiervoor beschikbaar gestelde krediet van maximaal 2.000,moet derhalve worden verhoogd. Een en ander zal bij een der eerstvolgende begrotingswijzigingen worden verwerkt. Tenslotte delen wij u nog mee, dat het aanbrengen van een drainage, het verbeteren van het speelveldje en de zandbak zullen worden bezien bij het samenstellen van de begroting voor 1983. Intussen kunnen de meest noodzakelijke voorzieningen worden uitge voerd. 5- Zwemvereniging/overdekt zwembad. Naar aanleiding van een brief van 11 juni 1982 van mevrouw Sminia te Grouw inzake bovenvermeld onderwerp (zie de ingekomen stukken voor uw vergadering van 13 juli 1982 onder punt 2.7) besloot u het schrijven in handen te stellen van de beheerscommissie sporthal/zwembad De Twine om advies (overdekken zwembad) en van ons college ter afdoening (oprichten zwemvereniging Grouw).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 43