- 3 - De brief van mevrouw Sminia is door ons, na overleg met de beheerscommissie, beantwoord. Een copie ligt voor u bil de- raadsstukken ter inzage. Hopelijk kunt u hiermee instemmen. 6Verkoop groenstroken. Bij besluit van 1 juli 1982 hebben wij aan de heer H. van „a -t-f Warga een 2biJ ziJn woning gelegen groenstrook verkocht aan Hr°° _van 50 m BiJ besluit van 11 juni 1982 hebben wij de navolgende inwoners van Warga achter hun woningen gelegen T.TolTstT VSrk5°9hy dG hGlft Van dü aangrenzende slootgedeelten: A. Strampel 137 m2 C. van der Meer 52 m2 H. Flapper 80 m2 G. Feenstra 68,6 m2 M. Finnema 69 m2 Bij besluit van 26 juli 1982 hebben wij aan de heer E.J uininga en de heer G.R. Jukema, beiden te Grouw bij hun woningen gelegen groenstroken verkocht elk ter grootte van 63 25 m2 Vr,f,Bli bepSlUii Jan 26 Juli 1982 hebben wiJ aan de heer J. de Vries te Roordahuizum een bij zijn woning gelegen perceeltie grond ter grootre van 40 m2 verkocht tegen groenstrookprijs keurdf116 beSluiten ziJn inmiddels door Gedeputeerde Staten goedge- 7Verkoop bouwterrein. bemid!^-beSlRUiw T' 22 jUni 1982 h6bben Wij aan Van der Werfs Bouw- ddeling B.V. te Sint Nicolaasga 6 kavels bouwgrond verkocht gelegen m het bestemmingsplan Warga-Oost, met het oog op dé bouw van een zestal premie-A woningen. BiJ besluit van 26 juli 1982 hebben wij aan de heer D. Plantinga pLnw^ga-ÏUt bOUWterr9i" plegen in het beste»i„gs- 8' va^woninBWe°n"ingb°U"Ve''enlfilng "«^"-^iesland intake toewiizin,. W nlTl aanleddinë van een brief van 1 juni 1982 van de heer stnkk W lnZake bovenvGrmeld onderwerp (zie de ingekomen besloot uVTetU: hVer8aderlne Jüli «82 onder punï I I" ooi lege De zie„™Vrn ad"e8 in hande" te st9llen 9a" ons hi a j lenswijze van de Woningbouwvereniging ligt voor u bij de raadsstukken ter inzage. te antwoorden (Sn V°°r haer Deelstra in overeenstemming hiermede 9' Jaarversla§ 1981 Stichting Bejaardenverzorging Iilaarderadeel aan ""et 'jaarvfreS llll "ij °ns» «°a<«<euri„g gehecht

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 45