4 - 10Benoemingen raadsleden in commissies, afdelingen en bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen. ï-let het oog op de door ons college nog vast te stellen portefeuilleverdeling lijkt het ons verstandig bovenbedoelde benoemingen te agenderen voor uw vergadering van 21 september a.s. In verband hiermee treft u deze punten niet op de agenda voor deze vergadering (7 september) aan. 11 Uitwerkingsplannen Kom-C-rouw De Baai. Op 26 oktober 1982 wordt in hotel Oostergoo te Grouw een inspraakavond gehouden over het eerste dan gereed zijnde ontwerp— deel uitwerkingsplan Kom-Grouw De Baai (noordelijk gedeelte). Aanvang 20.00 uur. 12. Fietspad Goutum-Werpsterhoek Rijkswaterstaat, directie Friesland, heeft ons meegedeeld, dat het plan voor bovenbedoeld fietspad gereed is en zich in een overlegfase bevindt. Er wordt naar gestreefd in 1983 met de aanleg te beginnen. 13Aankoop gronden in Zevenhuizen te Grouw. Bij besluit van 12 juli 1982 hebben wij met het oog op de rehabilitatie van Zevenhuizen van mevrouw H.E. de Vrieze- Ferwerda aangekocht de panden Zevenhuizen 4, 5 en 7 te Grouw. De aankoopsprijs bedraagt 15.000,Het besluit is inmiddels door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 47