8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning ten behoeve van de bouw van een ligboxenstal Nr. 1675. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Van de heer J.J. Jacobi is een bouwaanvraag binnengekomen voor het oprichten van een ligboxenstal op zijn bedrijfsterrein aan het Leechl&n 28 te Wartena, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie C, nr. 1285. Het plan is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied deelplan 2 landschappelijke waardevolle gebieden. Het ligt voor de helft in het gebied met een bestemming agrarisch gebied Df met een speciale arcering, hetgeen echter voor dit plan geen beperkingen oplevert. De andere helft van het bouwplan valt in het uitbreidingsplan in hoofdzaak van de gemeente Idaarderadeel Voor het deelplan 2 gelden de volgende bestemmingsbepalingen. "Op de kaart voor agrarisch gebied D bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebruikt als cultuurgrond, met dien verstande, dat op deze gronden uitsluitend gebouwen mogen worden gebouwd, welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Deze agrarische bedrijfsgebouwen mogen niet hoger zijn dan 14 meter". In het nog niet van kracht zijnde ontwerp-bestemmingsplan buitenge bied, heeft dit perceel een agrarische bestemming gekregen met een speciale arcering, hetgeen een bufferzone inhoudt, wat een hier niet terzake doende beperking betekend. Overigens is de ligboxenstal conform dit ontwerp-bestemmingsplan. Aangezien het plan strijdig is met het vigerende deelplan in verband met de overschrijding van het bebouwingsvlak, kan alleen bouwvergunning worden verleend met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, 8e lid van de Woningwet. De Raad dient hieraan voorafgaand een voorbereidingsbesluit te nemen. Na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar kan een bouwvergunning worden verleend. Nu het bouwplan zich verdraagt met het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied, achten wij het gewenst medewerking aan de realisering van het bouwplan te verlenen. Om bovenstaande redenen stellen wij u voor een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te nemen. De op deze zaak betrekking hebbende stukken, het concept-voorbe reidingsbesluit alsmede de daarbij behorende tekening, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. EMF.ENTE IDAARDERADtïEL GROU W

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 51