9. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de verbetering van de opslag van wegenzout te Roordahuizum. Nr. 1676. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Voor de opslag van wegenzout is o.a. een perceeltje grond in gebruik gelegen ten noorden van het pand Buorren 3 te Roordahuizum. Aangezien deze opslag grenst aan woonbebouwing dient het wegenzout op een nette manier te worgden opgeslagen, althans beter dan thans het geval is. Hierdoor kan tevens bedoeld perceel door het aanbrengen van een beplanting beter worden ingericht. Tenslotte is het dan mogelijk medewerking te verlenen aan het plan tot verbouw van zijn woning door de heer J. de Vries, eigenaar van het perceel Buorren 3. Door ons zal daartoe aan hem een strook grond worden verkocht met een oppervlakte van 40 m2 tegen groenstrook- prijs. Voor een goede opslag van het wegenzout zouden wij willen overgaan tot de aanschaf van een strooigoedcontainerDe kosten van een derge lijke container bedragen 1.000,(inclusief b.t.w.). Wij stellen u voor 1.000,beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een strooigoedcontainer. Het concept-besluit ligt voor u bij de raadsstukken ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. ENi EENTE J D AA R D E RAD EEL GROUW -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 53