11, Bezwaarschrift van de heer B.T. van meente idaarderadeel der Werff te Warga tegen de huur- grouw vaststelling van een perceel water. Nr. 1673. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. In uw vergadering van 11 mei 1982 hebt u besloten aan de heer B.T. van der Werff te Warga een perceel water van de Wergeasterfeart te Warga, ter grootte van 2.240 m2 ten behoeve van zijn bedrijf te verhuren voor de prijs van 0,75 per m2 Blijkens een voor u ter inzage liggend schrijven van de advocaat van Van der Werff worden een zestal bezwaren tegen uw besluit aangevoerd te weten: 1Voor de berekening van de te verhuren wateroppervlakte is met meten te dicht bij de kant begonnen. Van der Werff heeft een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de langgerekte steiger en het water waarin deze steiger staat. De oppervlakte van dit gehuurde water is vergroot door werkzaamheden van Van der Werff. Het is niet redelijk voor deze vergroting van de opper vlakte huur te vragen nu deze vergroting niet plaatsgevonden zou hebben als Van der Werff niet de voor zijn bedrijf noodzakelijke baggerwerkzaamheden had verricht. 2. Een bepaald gedeelte van het water, gelegen tussen de wal en de langgerekte aanlegsteiger, valt niet te gebruiken nu zich daar in het water buizen bevinden die het aanleggen van boten op deze plaats onmogelijk maken. Het is niet redelijk voor een stuk water waarvan geen gebruik gemaakt kan worden huur te vragen. 3. Tot nu toe betaalde de heer Van der Werff 290,per jaar aan huur voor het gebruik van het water waarin de hiervoor al genoemde langgerekte steiger zich bevindt. Bij een huurprijs van 0,75 per m2 betekent dit dat voor een oppervlakte van 384 m2 huur werd betaald. In het nieuwe huurvoorstel wordt uitgegaan van een oppervlakte van maar liefst 1.200 m2 voor precies hetzelfde stuk water, een verschil maar liefst van 816 m2 Het is niet redelijk nu voor dit gedeelte de reeds 7 a 8 jaar gehanteerde berekeningsmethode los te laten en nu uit te gaan van een veel grotere oppervlakte. 4. Onredelijk is dat nu ook huur wordt gevraagd voor het gebruik van het water direct gelegen voor de werf. Hiervoor werd tot nu toe geen huur in rekening gebracht, alleen de huur voor deze 445 m2 overtreft al de hoogte van de tot nu toe betaalde huur. 5. De in uw besluit onder c genoemde voorwaarde is niet duidelijk. Van der Werff gaat er van uit dat hiermede bedoeld wordt dat de gemeente niet aansprakelijk is voor het op diepte houden van het gehuurde water maar wel aansprakelijk is voor het op diepte houden van het niet door Van der Werff gehuurde gedeelte van de Wargastervaart. 6. Tenslotte bevreemdt het de heer Van der Werff dat de gemeente niet van iedere gebruiker van gemeentewater huur vraagt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 57