Notulen van de openbare vergade ring van de raad der gemeente Idaarderadeel op dinsdag 13 juli 1982. 's avonds om 7.30 uur. Aanwezig; De dames A. Faber-Mintjes en A. Dekker-van Schaik, de "heren G. van Essen en Th. Terpstra, beiden wethouder, alsmede de heren K. Schermer, G. Bouma, Th. Zwart, D. van Gorkum, J. van der Goot, F. de Jong, P. Knossen, R. Koop- mans en ir. F. de Wolf. Voorzitter: de heer B.G. Holtrop, burgemeester. Secretaris: de heer S. Pijlman, loco-secretaris. De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom en stelt aan de orde punt: la. Notulen van de vergadering van 20 april 1982. Op verzoek van de heer Van der Goot worden de woorden "uitnodiging, agenda en" op bladzijde 1, regel 21 geschrapt. De voorzitter merkt nog op, dat het de bedoeling is dat alle raadsleden de verslagen van de afdelingen krijgen. Zo dit niet het geval is, zal spreker er voor zorgen, dat deze informatiestroom wordt aangevuld en regelmatig zal plaatsvinden. Op voorstel van de heer Van Gorkum wordt op bladzijde 3, regel 15, "Van Gorkum" gewijzigd in "Van der Goot". Op aanwijzing van de heer Van Gorkum worden op bladzijde 18, regel 18, na "fractie" toegevoegd de woorden "met betrekking tot haar prognoses" Op verzoek van de heer Van der Goot wordt "germaanse" op bladzijde 23, regel 24 geschrapt. Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. lb. Notulen van de vergadering van 15 juni 1982 op aanwijzing van de heer Van Gorkum wordt op bladzijde 9, regel 3, "tarief" gewijzigd in "krediet" en wordt op dezelfde bladzijde "f 300,-" veranderd in 3.000,(laatste regel). Verder wordt op verzoek van de heer Van der Goot op bladzijde 11, regel 41 "altijd" gewijzigd in "wel eens". Tenslotte wordt op voorstel van mevrouw Faber op bladzijde 14, regel 29 1.500,gewijzigd in 1.400, Met in achtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld. De voorzitter constateert 44 pagina's raadsverslagen. Spreker hoopt, dat de leden van de raad nog eens de gelegenheid vinden om ze na te lezen. "Herhaling doet de leerstof beklijven", zal de heer Bouma zeker aanspreken, aldus de voorzitter. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 5