Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. 12. Voorstel tot het nemen van ver keersmaatregelen te Grouw en Wartena. Onlangs is de Kievitstraat te Grouw herstraat. In deze straat staan veel auto's geparkeerd en wel meestentijds zodanig, dat het overige verkeer steeds over dezelfde weghelft, welke vrij is van i geparkeerde auto's, moet passeren. Het gevolg hiervan is, dat op de lange duur de bestrating gaat verzakken. Om deze verzakking te voorkomen is het wenselijk een parkeerverbod in te stellen, dat wisselt aan het begin en halverwege de maand, bijvoorbeeld van de eerste tot en met de vijftiende van de maand een verbod aan de rechterzijde van de straat en van de zestiende tot en met het einde van de maand een parkeerverbod voor de linkerzijde van de straat. Zoals u bekend is wordt dit systeem al enige jaren tot grote tevredenheid in de Marren te Warga toegepast. Wij hebben intussen bij brief van 15 juni 1982 de bewoners van de Kievitstraat van ons voornemen in kennis gesteld. Op dit schrijven is geen enkele reactie ontvangen. Enerzijds betreuren wij het u te moeten voorstellen tot het treffen van een dergelijke maatregel te moeten overgaan. Immers deze verkeersmaatregel vergt, met het oog op de zijstraten, plaatsing van 13 borden, hetgeen niet bepaald fraai aandoet. Anderszijds moeten wij maar stellen dat voorkomen beter dan genezen is. Eenzelfde situatie doet zich voor in de Hoofdstraat te Wartena. Ook in deze straat worden meestal de auto's zodanig geparkeerd dat het overige verkeer, waaronder de FRAM—bussen, steeds over dezelfde weghelft moet rijden. Tengevolge hiervan is de bestrating op meerdere plaatsen gaan verzakken. Deze verzakkingen zullen in de loop van dit jaar worden hersteld. Om in de toekomst opnieuw verzakkingen te voorkomen, zou het gewenst zijn ook in de Hoofdstraat een wisselend parkeerverbod in te stellen op dezelfde wijze als hierboven is omschreven voor de Kievitstraat te Grouw. De vereniging V.V.V./Dorpsbelang hebben wij om een oordeel over deze verkeersmaatregel gevraagd. Genoemde vereniging heeft ons telefonisch meegedeeld hiertegen geen bezwaar te hebben. Samenvattend stellen wij u voor, voor de Kievitstraat in Grouw en de Hoofdstraat in Wartena een wisselend parkeerverbod in te stollen conform de bij de stukken voor u ter inzage liggende ontwerp-besluiten. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE iDAARDERADEEL G R O U W Nr. 1684.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 61