14. V oor stel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van de renovatie van een kantoorpand en een woning te Grouw, tot het beschikken over het fonds recon structie en sanering en tot het verlenen van gemeentelijke sub sidies. Aan de gemeenteraad. Grouw, 1 september 1982. Zoals bekend, is door u in uw vergadering van 28 januari jl besloten over te gaan tot herstel van de panden op de hoek Gedempte Haven/Doorbraak te Grouw. Daartoe is ten behoeve van de renovatie van een aan de V.V.V.-Grouw te verkopen kantoorpand een bijdrage uit het rehabilitatie- en saneringsfonds beschikbaar gesteld van 49.000, Ten behoeve van de renovatie van een woning beschikte u tot een bedrag van 33.000,over dit fonds. In verband met de combinatie van nieuwbouw ter plaatse ten behoeve van huisvesting voor de Stichting It Fryske Boek (verwezen wordt tevens naar ons raadsvoorstel van 5 juli 1982, nr. 1423) met de renovatie van bovenbedoelde panden alsmede in verband met de hoogte van de rijkssubsidies is besloten, dat de gemeente als bouwheer optreedt en het project voorfinanciert. De kosten van voorfinanciering van kantoor en woning komen voor rekening van de gemeente, met dien verstande, dat V.V.V. bereid is haar bijdrage reeds nu aan de gemeente over te maken, zodat de kosten van voorfinanciering worden beperkt. Het kantoor wordt zo spoedig mogelijk na voltooiing van de renovatie overgedragen aan V.V.V. (overdrachtskosten voor rekening van de gemeente). r i Gatfacht zal worden de woning op de vrije markt te verkopen. Lukt dit niet dan zullen wij ons beraden op de alternatieven, te weten verhuur of verkoop aan de Woningbouwvereniging Midden-Friesland. Bij de berekening van bovenvermelde gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de volgende bedragen: Doorbraak 6 (V.V.V.) Boekwaarde grond Planontwikkeling Herstelkosten Subsidies Aandeel V.V.V. 16.000,— 14.000,— 102.000,— 132.000,— 43.000,— Doorbraak 8 (woning) Boekwaarde grond Planontwikkeling Herstelkosten 89.000,- 40000 49.000,— Subsidies Verkoop (Wbv.) 16.000,- 14.000,- 95.000,- 125.000,- 65.400,- 59.600,- 26600- 33.000,— GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 1765.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 65