- 2 - Thans is meer bekend omtrent zowel de definitieve herstelkosten als de subsidiëring van de kant van Monumentenzorg en Volkshuisvesting. Boven opgesteld overzicht kan thans als volgt worden herzien. Doorbraak 6 (V.V.V. Boekwaarde grond Planontwikkeling Herstelkosten casco Idem inwendig Meerkosten paalfundering Aansluitkosten Subsidie VRO Idem CRM Idem gemeente Idem provincie Aandeel V.V.V. f f 16.000,— 14.000,— 64.536,56 40.601,44 7.298,— 1.500,— 14.356,— 14.356,— 14.356,— 7.178,— Doorbraak 8 (woning Boekwaarde grond Planontwikkeling Herstelkosten 16.000,- 14.000,- 95.151,- Meerkosten paalfundering 4.862,- Aansluitkosten 1.500,- 143936 131.513,- Subsidie VRO Idem CRM Idem gemeente Idem provincie 18.234,— 18.234,— 18,234,— 9.117,— 50.246,- f 93.690,— 40.000,-- 53.690,— Verkoop 63.869,— 67.644,— 50.000,— 17.644,— Ter nadere toelichting op dit cijfermateriaal verwijzen wij naar de ter inzage gelegde specificaties. Hieruit blijkt, dat de hogere gemeentelijke bijdrage voor het V.V.V.-pand wordt veroorzaakt door hogere herstelkosten 2.750,meerkosten paalfundering 7.300,en aansluitkosten 1.500,verminderd met hogere subsidies 7.000, Er zullen tot een bedrag van 3.050,aan bezuinigingen worden aangebracht, zodat de kosten van herstel, na aftrek van subsidies, uiteindelijk ruim 90.000,zuilen bedragen, waarvan ruim 50.000,door de gemeente wordt bijgedragen. De lagere gemeentelijke bijdrage voor herstel van de woning wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de thans gehanteerde verkoop waarde op de vrije markt 50,000,Wanneer de woning door de gemeente wordt verhuurd moet op een grotere bijdrage worden gerekend. Hetzelfde is het geval bij verkoop aan de Woningbouwvereni ging. In het laatste geval is de gemeentelijke bijdrage 67.644,- min 26.600,is 41.044, Dit bedrag is hoger dan waarop in januari werd gerekend. Dit vindt zijn oorzaak in hogere herstel kosten 150,meerkosten paalfundering 4.900,aansluit kosten 1.500,en lagere subsidies 1.550, Er zal tot een bedrag van 3.100,aan bezuinigingen worden aangebracht, zodat de kosten van herstel, na aftrek van subsidies uiteindelijk bijna 65.000,zullen bedragen, waarvan bijna 15.000,in het gunstigste geval en ruim 38.000,in het ongunstigste geval door de gemeente moet worden bijgedragen. Bovenbedoelde bijdragen uit het fonds reconstructie en sanering zijn exclusief de gebruikelijke gemeentelijke subsidies in de kosten van herstel, welke via de verfijningsregeling van het rijk worden terugontvangen. Deze subsidies zijn gerelateerd aan die van CRM. ■p J ■p 1_

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 67