Ten behoeve van het feitelijke herstel dienen door uw raad de volgende besluiten te worden genomen: 1. Beschikbaar stellen van een krediet (ƒ1.41.000,-respectievelijk 128.500,--). 2. Beschikken over het fonds reconstructie en sanering 51.000,- respectievelijk (voorshands) 15.000, 3. Toekennen van een gemeentelijk subsidie in de kosten van herstel 14.356,respectievelijk 18.234, of zoveel meer of minder als 40% van de door het rijk vast te stellen subsidiekosten zal bedragen). Te zijner tijd volgen de volgende besluiten: 4. Verkoop kantoorpand aan V.V.V. 40.000, 5. Verkoop woning 50.000, De ontwerp-besluiten, genummerd 1, 2 en 3 liggen thans bij de raadsstukken ter inzage. Wij stellen u voor deze vast te stellen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 68