15. Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van het uit breiden van de bliksembeveiliging op De Trije Doarpenskoalle te Roor- dahuizum. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Het is ons gebleken, dat het nieuw aangebouwde gedeelte van de openbare school voor gewoon lager onderwijs, De Trije Doarpenskoalle te Roordahuizum nog niet is voorzien van een bliksembeveiligingsinstalla tie. Wij achten het van belang, dat op bedoelde aanbouw alsnog zo spoedig mogelijk een bliksembeveiliging wordt aangebracht. Blijkens een voor u bij de raadsstukken ter inzage liggende aanbieding van het technisch en electrotechnisch bureau W.A. Slager B.V. te Leeuwarden is met het opnemen van het nieuwbouwgedeelte in de beveiliging een bedrag gemoeid van 1.144,(exclusief b.t.w.). Aangezien met de beoogde uitbreiding van de bliksembeveiligingsin stallatie in de gemeentebegroting voor 1982 nog geen rekening is gehouden, stellen wij u voor, gelet op de urgentie van deze aangelegen heid, een krediet van 1.350,(inclusief b.t.w.) terzake beschikbaar te stellen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u bij de raadsstukken ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 1778.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 69