16. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met provinciale- en gedeputeerde staten van de provincie Friesland, als mede met de raden respectievelijk colleges van burgemeester en wet houders van alle overige gemeenten in Friesland met betrekking tot de af'valverwi j dering Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Zoals bekend hebben provinciale staten op 1 juli 1981 het provin ciaal afvalstoffenplan vastgesteld. Inmiddels is bij Koninklijk besluit van 12 mei 1982 goedkeuring aan dit plan verleend, voor zover het betreft de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisvuil en de verwijdering van van de bedrijven afkomstige afvalstoffen, die tezamen met de huishoude lijke afvalstoffen zullen worden bewerkt, verwerkt, vernietigd of op of in de bodem worden gebracht of afgevoerd. Omtrent de goedkeuring van het plan voor bouw- en sloopafval vindt momenteel nog ambtelijk overleg plaats. Nu de goedkeuring op het plan is verkregen kan de uitvoering ter hand worden genomen. In dit verband is het van belang, dat op korte termijn gestalte wordt gegeven aan de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en provincie, zoals deze in het plan is aangegeven. Terwijl tot voor kort de afvalverwijdering geheel een gemeentelijke taak was, is door de Afvalstoffenwet aan de provincie ten aanzien van de over slag, het transport en de verwerking een plannende rol toebedeeld. Een van de uitgangspunten van het afvalstoffenplan is dat gemeenten en provincie in deze problematiek een gemeenschappelijke verantwoorde lijkheid dragen. Gelet hierop is in het plan het gehele grondgebied van de provincie als één samenwerkingsgebied aangewezen. Naast genoemd uitgangspunt vormde ook het invoeren van een uniform tarief voor overslag, transport en verwerking van huishoudelijk afval een voorname overweging om de gehele provincie als één samenwerkingsge bied aan te merken. Zowel op grond van de overv/eging dat provincie en gemeenten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de afvalverwijdering dragen, als op de overweging dat de verantwoordelijk heid van de provincie niet beperkt is tot het opstellen van het afval stoffenplan, maar doorwerkt in de uitvoering daarna, is met betrekking tot deze uitvoering naar een hierop toegesneden regeling gezocht. Tegen deze achtergrond is in het plan gekozen voor een vorm waarbij provincie en gemeenten gezamenlijk een gemeenschappelijke regeling aangaan ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal afvalstoffenplan GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 1779.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 71